Medycyna
Pracy

Zamość,ul.

Proszę o umawianie badań

lekarz medycyny pracy Zamość,ul.Aktualne Badania okresowe umożliwiają dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracownika wynikających z Kodeksu Pracy.

Zgodnie ze wspomnianym Kodeksem pracy pracownikjest zobowiązany do poddawania się profilaktycznym badaniom lekarskim , tj.: badaniom wstępnym ,badaniom okresowym oraz kontrolnym.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzająćego brak przeciwskazań do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.